هَم سُرائی 

هم سرایی(اقتراح) نوعی سخن منظوم ِ مبتنی برمشارکتِ ذوق ها وقریحه ها حولِ یک اندیشه یا خیال شاعرانه است که ازسوی یک تن پیشنهادمی شود وبه فعالیتِ خلّاقانه ی جمعی می انجامد.به سخنی دیگر،این شیوه سخن، سُرایشی جمعی وهم خیالیِ گروهی با درونمایه ومضمونی یگانه است.

الف)  آقای سید عباس مجابی

مؤسس جمعیت شاعران آزاد ایران و
انجمن ادبی شاعران هَم سُرا


ب ) هیئت امناء و هیئت مؤسس

1 - شاعر گرامی جناب آقای دکتر سید محمد مجابی2 - شاعر گرامی جناب آقای مهندس بختیار بختیاری متخلص به آگاه3 - جناب آقای حبیب اله خان باباخانی4 - جناب آقای سید علی مجابی5 - جناب آقای سیدمحمدعلی مجابی6 - جناب آقای سیدعلی اکبر مجابی7 - شاعر گرامی جناب آقای علی مولوی متخلص به ساحل8 - شاعر گرامی سرکار بانو نسرین السادات غضنفریج ) هیئت مؤسس

1 - شاعر گرامی جناب آقای غلامحسن جعفرزاده پیرموسائی


2 - شاعر گرامی جناب آقای سیروس بداغی

3 - شاعر گزامی جناب آقای علی اکبر ایرنجی

4 = شاعر گرامی جناب آقای اللهیار خادمیان


5 - شاعر گرامی سرکار بانو آفرین ولی پور متخلص به نرگس

6 - شاعر گرامی سرکار بانو قمرالزمان درخشان

7 - شاعر گرامی جناب آقای حسین چرخی

8 - شاعر گرامی جناب آقای محمدرضا تارقلی

9 - شاعر گرامی جناب آقای حسین اسکندری متخلص به غریب

10 - شاعر مرحومِ مغفور مسعود صادقی خلج

11 - شاعر گرامی سرکار بانو اقدس حمدی نژاد متخلص به ناهید

12 - شاعر گرامی سرکار بانو زهرا ابوالحسنی

13 - شاعر گرامی جناب آقای علی اکبر فلسفین

14 - شاعر گرامی جناب آقای قاسم پیرنظر متخلص به سلیم

15 - شاعر گرامی جناب آقای رضا محمد صالحی16 - شاعر گرامی جناب آقای ولی اله فتحی متخلص به فاتح


17 - شاعر گرامی سرکار خانم فرشته محمودی

17 - شاعر گرامی سرکار خانم فرحناز هرندی مشهور به نازی صبور

18 - شاعر گرامی جناب آقای محمدرضا عمادی مشهور به سالک همدانی

19 - شاعر گرامی جناب آقای محمدرضا امیری

20 - شاعر گرامی جناب آقای اسماعیل علیخانی

21 - شاعر گرامی جناب آقای محمد بیک زاده

22 - شاعر گرامی جناب آقای جمشید ملکی