سيروس بداغي
شعر: 622
دنبال کننده:
0
0
13
1
ولي الله فتحي (فاتح)
شعر: 467
دنبال کننده:
1
5
0
24
0
احمد رشيدي مقدم (گمنام)
شعر: 429
دنبال کننده:
0
0
3
1
قمر الزمان درخشان
شعر: 367
دنبال کننده:
1
4
1
7
1
فرزين خورشيدوند(بي تخلص)
شعر: 206
دنبال کننده:
0
0
1
0
اله يار خادميان
شعر: 175
دنبال کننده:
0
3
0
4
0
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
شعر: 160
دنبال کننده:
4
3
0
10
1
مهناز نصيرپور
شعر: 150
دنبال کننده:
1
5
7
8
1
مجيد مصطفوي (ماجد)
شعر: 131
دنبال کننده:
2
2
0
5
1
رشيد قاسمي(سراب)
شعر: 121
دنبال کننده:
0
0
2
0
علي روح افزا
شعر: 116
دنبال کننده:
0
0
7
0
حسين اسكندري "غريب"
شعر: 94
دنبال کننده:
0
0
7
0
ابراهيم نصرالهي
شعر: 92
دنبال کننده:
1
5
0
3
0
حسين رسومي
شعر: 90
دنبال کننده:
0
0
2
1
عبدالملك خُرمالي
شعر: 75
دنبال کننده:
0
0
4
0
Mitra delfanazari
شعر: 74
دنبال کننده:
0
1
0
1
0
محمدرضا اميري
شعر: 72
دنبال کننده:
0
0
3
0
بهمن نوري قاضي كند
شعر: 71
دنبال کننده:
0
0
5
0
مسعود حاجي آقاجاني معمار
شعر: 69
دنبال کننده:
0
0
1
0
سيد عباس مجابي
شعر: 68
دنبال کننده:
7
4
6
4
12
نازي صالحي "صبور"
شعر: 68
دنبال کننده:
2
5
0
2
2
داود رزاقي راد
شعر: 66
دنبال کننده:
0
0
8
0
سليمان محمدحسني
شعر: 64
دنبال کننده:
0
0
5
0
مهدي سيّدحسيني (بنده)
شعر: 62
دنبال کننده:
2
5
5
1
0
محمدعلي ساكي
شعر: 59
دنبال کننده:
0
0
7
0
اميد (ارجمندي)
شعر: 59
دنبال کننده:
0
0
7
0
سيدعلمدار ابوطالبي نژاد
شعر: 58
دنبال کننده:
0
0
3
1
بدرالسادات (ايران) طبيب
شعر: 56
دنبال کننده:
5
4
1
6
1
فرامرز فرخ
شعر: 56
دنبال کننده:
0
0
7
1
وحيد سليمي بني
شعر: 55
دنبال کننده:
0
0
4
1
ساسان جهانبين
شعر: 52
دنبال کننده:
0
0
1
0
معصومه شعباني
شعر: 52
دنبال کننده:
0
0
1
1