سيد عباس مجابي
شعر: 68
دنبال کننده:
7
4
6
4
12
الياس اميرحسني
شعر: 40
دنبال کننده:
6
4
0
2
3
بدرالسادات (ايران) طبيب
شعر: 56
دنبال کننده:
5
4
1
6
1
نسرين سادات غضنفري (نغمه)
شعر: 160
دنبال کننده:
4
3
0
10
1
محمد بيك زاده
شعر: 42
دنبال کننده:
4
3
4
9
1
آفرين ولي پور (نرگس)
شعر: 21
دنبال کننده:
4
5
0
3
0
رسول خوش عقیده
شعر: 51
دنبال کننده:
3
3
5
1
0
وفا صداقت
شعر: 23
دنبال کننده:
3
5
0
3
0
مينو حسيني
شعر: 21
دنبال کننده:
3
5
0
3
0
علي مظفر
شعر: 12
دنبال کننده:
3
2
0
8
0
بختيار بختياري"آگاه"
شعر: 21
دنبال کننده:
3
5
16
2
0
عرفان علیخانی
شعر: 1
دنبال کننده:
2
5
0
1
0
مهدي سيّدحسيني (بنده)
شعر: 62
دنبال کننده:
2
5
5
1
0
رشيد حيدري
شعر: 6
دنبال کننده:
2
5
1
3
0
نازي صالحي "صبور"
شعر: 68
دنبال کننده:
2
5
0
2
2
مجيد مصطفوي (ماجد)
شعر: 131
دنبال کننده:
2
2
0
5
1
mahdi zakizadeh
شعر: 3
دنبال کننده:
1
5
0
1
0
علی حسینی
شعر: 4
دنبال کننده:
1
5
0
1
0
دريا شهرياري
شعر: 9
دنبال کننده:
1
5
0
11
0
ابراهيم نصرالهي
شعر: 92
دنبال کننده:
1
5
0
3
0
مهناز نصيرپور
شعر: 150
دنبال کننده:
1
5
7
8
1
قمر الزمان درخشان
شعر: 367
دنبال کننده:
1
4
1
7
1
ولي الله فتحي (فاتح)
شعر: 467
دنبال کننده:
1
5
0
24
0
آمنه اقلیدی
شعر: 0
دنبال کننده:
0
0
0
0
همایون وصال
شعر: 0
دنبال کننده:
0
0
0
0
عبدالملک خَرمالی
شعر: 0
دنبال کننده:
0
0
3
0
علی روح افزا
شعر: 0
دنبال کننده:
0
0
0
0
پری برقی
شعر: 0
دنبال کننده:
0
0
0
0
احمد مقدس خو
شعر: 0
دنبال کننده:
0
0
0
0
مریم آخوندی
شعر: 0
دنبال کننده:
0
0
1
1
پیمان اسکندری
شعر: 0
دنبال کننده:
0
0
1
0
مهدی زکی زاده قریه علی
شعر: 0
دنبال کننده:
0
0
0
0